Radny jednak nie otrzyma pełnego wynagrodzenia na L4

20 maja 2020, 10:30, red
Wojewoda lubuski uchylił w całości uchwałę podjętą przed gorzowskich radnych w kwietniu, a która mówiła o tym, że radny będący na L4 i nie uczestniczący w obradach będzie otrzymywał 100% swojego uposażenia. To oznacza, że za każdą nieobecność radny dieta radnego będzie pomniejszana od 10%, tak jak było do tej pory.

W połowie kwietnia odbyła się Sesja Rady Miasta Gorzowa podczas której została podjęta uchwała, która mówiła o tym, że jeżeli radny jest na chorobowym i nie uczestniczy w sesji, to i tak dostanie 100% swojej diety. Uchwała za którą głosowało aż 16 radnych wywołała spore oburzenie wśród mieszkańców Gorzowa. Jednak była też grupa radnych, która była przeciwna pobieraniu pełnego uposażenia będąc na L4. Przeciw głosowali radni: Marta Bejnar-Bejnarowicz, Anna Kozak, Robert Surowiec, Jerzy Synowiec, Paulina Szymotowicz, Piotr Wilczewski i Radosław Wróblewski.

Podczas głosowania radna Marta Bejnar-Bejnarowicz uważała, że nowa uchwała jest bublem prawnym i zostanie uchylona przez wojewodę. Tym bardziej, że podobną uchwałę wojewoda już uchylił w Żaganiu.

Jak się okazało, gorzowska radna miała rację i uchwała została uchylona w całości 14 maja 2020 roku przez wojewodę lubuskiego. - Radny pełni funkcję społecznie. Dieta nie stanowi wynagrodzenia za pracę, tylko ekwiwalent utraconych korzyści głównie z tytułu pomniejszonego wynagrodzenia za pracę, jak i innych zarobków, które radny mógłby uzyskać w czasie, który poświęca na działalność na rzecz samorządu. [...] Organ nadzoru stoi na stanowisku, że jeżeli radny w czasie swojej nieobecności podczas prac rady lub jej organów, nie wykonuje innych czynności związanych z pełnieniem mandatu, to nie powinien otrzymać diety, chociażby ta obecność była usprawiedliwiona. W okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim radny nie realizuje swoich obowiązków, a tym samym nie ponosi również związanych z tym kosztów. Stąd też wprowadzenie takie wyłączenia należy uznać za podjęte z istotnym naruszeniem przepisu art. 25 ust. 4 u.s.g., albowiem w takim przypadku dieta traci swój kompensacyjny charakter. Organ nadzoru zdecydował się na stwierdzenie nieważności uchwały w całości - czytamy w uzasadnieniu rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody lubuskiego.

To oznacza, że radnych będzie obowiązywała wcześniejsza uchwała z 2019 roku, która mówi o tym, że każdy radny, który nie jest obecny na sesji lub na komisji otrzymuje dietę pomniejszoną o 10% za każdą nieobecność. Usprawiedliwieniem może być jedynie podróż służbowa lub reprezentowanie rady w innych wydarzeniach na polecenie przewodniczącego rady.

Jeżeli chodzi o zarobki, to przewodniczący rady otrzymuje 2684 zł diety, wiceprzewodniczący 2505 zł, przewodniczący komisji 2326 zł, a zwykły radny 1878 zł.


Podziel się


Komentarze


Zobacz także

Imprezy


Pozostałe wiadomości