W jaki sposób gorzowscy przedsiębiorcy mogą ubiegać się o pomoc?

29 kwietnia 2020, 12:23, red
fot. Marcin Kluwak
W środę 29 kwietnia rozpoczyna się nabór wniosków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gorzowie, jeżeli chodzi o pomoc dla przedsiębiorców w utrzymaniu lokalnych miejsc pracy. Maksymalna kwota dofinansowania to 1 tys. zł na jednego pracownika miesięcznie.

Do portalu gorzowianin.com zwracają się mieszkańcy Gorzowa, którzy dopytują się w jaki sposób mogą skorzystać z pomocy dla przedsiębiorców w ramach programu "Gorzowska dycha". Zwróciliśmy się z tym pytaniem do Urzędu Miasta Gorzowa. Okazuje się, że lokalni przedsiębiorcy, którzy chcą uzyskać dofinansowanie do utrzymania miejsc pracy muszą złożyć wniosek w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gorzowie. Natomiast Urząd Miasta Gorzowa przyjmuje wnioski w zakresie odstąpienia od naliczania opłat czynszowych dla najemców lokali komunalnych za dwa miesiące, odstąpienia od dzierżawy czynszu dla najemców nieruchomości, odroczenia lub rozłożenie na raty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, ogródków gastronomicznych za 1 grosz oraz ulg w spłacie podatków lokalnych.

Dofinansowanie do utrzymania miejsc pracy na lokalnym rynku

Każdy przedsiębiorca, który będzie chciał skorzystać z pomocy i uzyskać dofinansowanie do utrzymania miejsc pracy będzie musiał złożyć odpowiednie dokumenty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gorzowie. Wnioski można składać od środy 29 kwietnia.

Wsparcie polegać będzie na przekazaniu bezzwrotnych środków finansowych na częściowe sfinansowanie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, składek ZUS oraz kosztów pośrednich zatrudnienia przedsiębiorcom, w przypadku których Miasto Gorzów Wielkopolski ma udział w ich podatku dochodowym. Miasto przeznaczyło na ten cel 2 mln zł.

Jaka kwota dofinansowania?

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 1 tys. zł na pracownika miesięcznie (dotyczy również osób samozatrudnionych oraz wspólników spółek osobowych) w przeliczeniu na pełen etat, nie więcej niż 10 tys. zł na przedsiębiorcę miesięcznie; suma dofinansowań z tego funduszu i innych źródeł w przeliczeniu na pełen etat nie może przekroczyć przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w lutym 2020 r. (zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 marca 2020 r. wyniosło ono 5.330,47 zł). Okres dofinansowania to wybrane 2 miesiące w okresie kwiecień-czerwiec 2020 r. Wypłata środków finansowych w formie dofinansowania będzie dokonywana raz w miesiącu.

O przyznaniu dofinansowania decyduje kolejność złożonych wniosków do wyczerpania środków finansowych w utworzonym funduszu. W przypadku ubiegania się o dofinansowanie nie będzie wymagane poręczenie ani gwarancja.

Kogo dotyczy wsparcie?

Wsparcie dotyczy przedsiębiorców - podatników podatku dochodowego od osób prawnych, którzy posiadają na terenie Miasta Gorzów Wielkopolski zakłady, które wykazują w formularzach CIT-ST, i obejmuje dofinansowanie do wynagrodzeń, składek ZUS i kosztów pośrednich zatrudnienia pracowników zatrudnionych w tych zakładach.

Wsparciem objęci zostaną także przedsiębiorcy zatrudniający pracowników, w przypadku których Miasto Gorzów Wielkopolski ma udział w podatku dochodowym tych pracowników i kosztów pośrednich zatrudnienia tych pracowników. Wsparcie dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i wspólników spółek osobowych, nie zatrudniających pracowników, w przypadku których Miasto Gorzów Wielkopolski ma udział w ich podatku dochodowym zgodnie z art. 3 ust. 2 u.d.j.s.t., albo których wpłaty podatku dochodowego stanowią dochód własny Miasta Gorzów Wielkopolski.

Zasady ubiegania się o dofinansowanie

1. Aby uzyskać dofinansowanie przedsiębiorca powinien wypełnić komputerowo (nie pisemnie) puste pola oraz przesłać niżej wymienione dokumenty i załączniki w wersji elektronicznej przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego przez platformę epuap.gov.pl lub praca.gov.pl lub w wersji papierowej.

Niezbędne dokumenty:

a) dla przedsiębiorcy ubiegającego się o dofinansowanie wynagrodzenia pracowników:

Umowa o dofinansowanie wynagrodzenia pracowników wraz Wnioskiem oraz Formularzem o otrzymanej pomocy de minimis a także dokumentami wykazanymi we Wniosku ( druki do pobrania poniżej).

b) dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną lub będący spółką osobową – niezatrudniający pracowników:

2. Umowa o dofinansowanie przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną lub będącego spółką osobową - niezatrudniający pracowników wraz Wnioskiem oraz Formularzem o otrzymanej pomocy de minimis a także dokumentami wykazanymi we Wniosku ( druki do pobrania poniżej)

UWAGA! Dokumenty przesyłane w wersji elektronicznej powinny być wysłane w jednym przesyle tj. jedna wysyłka = komplet dokumentów wraz z załącznikami.

3. Wszystkie niezbędne oświadczenia znajdują się we Wniosku, który zawiera także wymagane załączniki.

4. Oświadczenia zawarte we wniosku przedsiębiorca składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

5. Wnioski zawierające wymagane oświadczenia i załączniki wraz z umowami, które zawierają niezbędne załączniki powinny zostać złożone nie wcześniej niż od dnia ogłoszenia naboru przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gorzowie Wlkp.

6. Pozytywne rozpatrzenie wniosku oznacza jednocześnie zawarcie umowy pomiędzy z przedsiębiorcą a Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Gorzowie Wlkp.

7. Warunkiem wypłacania transz dofinansowania w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną lub będącego spółką osobową - niezatrudniających pracowników jest złożenie oświadczenia o prowadzeniu działalności w danym miesiącu, za który dofinansowanie jest wypłacane (załącznik do Umowy).

8. Warunkiem wypłacania transz dofinansowania części kosztów wynagrodzenia dla pracowników jest złożenie przez przedsiębiorcę oświadczenia o zatrudnieniu w danym miesiącu pracowników objętych umową, za których wypłacane jest dofinansowanie (załącznik do Umowy).

9. W przypadku nieprzyznania dofinansowania na podstawie dokumentacji innej niż elektroniczna, Powiatowego Urzędu Pracy w Gorzowie Wlkp. zwraca przedsiębiorcy oryginały złożonych dokumentów.


Podziel się


Komentarze


Zobacz także

Imprezy


Pozostałe wiadomości