Pracownicy przeciw pracodawcom na FB

23 lutego 2016, 19:44, red
Na Facebooku ponownie pojawiła się „Czarna lista pracodawców Gorzów Wielkopolski”. Czy profil zniknie równie szybko jak poprzedni, który założony został w styczniu 2015 roku?

To był praw­dziwy szok dla wielu pra­co­daw­ców z Gorzowa i nadzieja dla tych, któ­rzy zostali przez nich w jakiś spo­sób oszu­kani. Pro­fil „Czarna lista pra­co­daw­ców z Gorzowa Wiel­ko­pol­skiego i oko­lic” polu­biło w ciągu 24 godzin ponad 2 tys. osób. Pisa­li­śmy o tym sze­rzej w arty­kule „Wożą się Lexu­sami, a słoma z butów wystaje”. Na wspo­mnia­nej stro­nie co kil­ka­na­ście minut poja­wiał się post w któ­rym z imie­nia i nazwi­ska wymie­niano wła­ści­ciela danej firmy oraz wprost pisano, że jest oszu­ste­m/zło­dzie­je­m/wy­zy­ski­wa­czem (nie­po­trzebne skre­ślić). Ponadto w opi­sach danych sta­no­wisk pracy oraz firm były czę­sto poru­szane pry­watne sprawy. 

Czy teraz pro­fil ponownie zyska tak ogromną popu­lar­ność? Na chwilę obecną (23 lutego 2016 roku), wszystko wska­zuje na to, że admi­ni­stra­tor „ude­rza” głów­nie w jedną z gorzow­skich piz­ze­rii. – Wciąż dosta­jemy wia­do­mo­ści z piz­ze­rii (tutaj nazwa). Czy naprawdę jest tam aż tak źle? Może by warto było zgło­sić to do odpo­wied­nich służb? Dzię­ku­jemy za pisa­nie do nas wia­do­mo­ści, miejmy nadzieje że wła­ści­ciele owej piz­ze­rii zmie­nia swoje zacho­wa­nie – czy­tamy w jed­nym z wpi­sów.

Kolejny wpis: – Podej­rze­wam, że nie będę jedyną osobą która wymieni Piz­ze­rię (tu pada nazwa). Robią wszystko, żeby wypła­cić jak naj­mniej, a naj­chęt­niej nie wypła­cać wcale, sza­cu­nek do pra­cow­nika na pozio­mie zero­wym. Tak naprawdę nawet nie da się poroz­ma­wiać na pozio­mie. Oczy­wi­ście można łatwo wycią­gnąć wnio­ski dla­czego kel­nerki zmie­niają się co kilka mie­sięcy.

Wpisy doda­wane są przez „admi­ni­stra­tora” na pod­sta­wie infor­ma­cji prze­sy­ła­nych za pośred­nic­twem pry­wat­nych wia­do­mo­ści. Poprzedni tego typu fan­page „żył” w sieci zale­d­wie kilka dni.


Podziel się


Komentarze


Zobacz także

Imprezy


Pozostałe wiadomości