Wiadomości

Remont drogi w Kłodawie pilnie potrzebny!

23 lutego 2016, 12:14, Marcin Kluwak
Droga w Kło­da­wie wymaga pil­nego remontu! Zau­wa­żyli to nie tylko miesz­kańcy gminy, ale też wszy­scy Ci, któ­rzy prze­jeż­dżają codzien­nie drogą numer 151. A tych prze­jeż­dża­ją­cych jest sporo – ponad 6 tysięcy pojaz­dów na dobę.

Nie można więc się dzi­wić, że droga wygląda tak, jak na załą­czo­nym zdję­ciu. Dziura na dziu­rze i łata co kilka metrów. Głos w tej spra­wie zabrał nawet radny woje­wódzki i były wójt gminy Kło­dawa – Józef Krucz­kow­ski. Wysto­so­wał on nawet inter­pe­la­cję do Zarządu Woje­wódz­twa, który jest wła­ści­cie­lem wspo­mnia­nej drogi. – Droga jest w bar­dzo złym sta­nie tech­nicz­nym[…] a doraźne jej łata­nie nie roz­wią­zuje pro­ble­mów – zauważa radny Krucz­kow­ski.

Droga jest ujęta w pla­nie napraw i remon­tów, ale reali­za­cję podzie­lono na dwa lata. Zarząd Dróg Woje­wódz­kich w pier­wot­nej wer­sji chciał ją wyre­mon­to­wać odcin­kowo, a inwe­sty­cję roz­ło­żyć na lata 2016-2017. Według pier­wot­nych pla­nów, bie­żą­cym roku miałby zostać wyre­mon­to­wany odci­nek od cmen­ta­rza w Kło­da­wie do skrzy­żo­wa­nia z ulicą Chwa­lę­cicką. Pozo­stały odci­nek tej drogi – do gra­nic Gorzowa byłby wyre­mon­to­wany dopiero w 2017.

Jest jed­nak nadzieja, że pro­stą droga 151 w Kło­da­wie poje­dziemy jesz­cze w tym roku. – Gmina zade­kla­ro­wała, że dołoży do tego zada­nia z wła­snych środ­ków 500 tysięcy zło­tych, jeżeli wła­ści­ciel zde­cy­do­wałby się wyre­mon­to­wać ją kom­plek­sowo – mówi wójt gminy Anna Mołod­ciak. Według wstęp­nego kosz­to­rysu, kom­plek­sowy remont nawierzchni ulicy Gorzow­skiej w Kło­da­wie miałby kosz­to­wać około 1,5 miliona zło­tych. – Cze­kamy na decy­zje z Zie­lo­nej Góry – dodaje wójt.


Podziel się

Komentarze

Zobacz także

Imprezy


Pozostałe wiadomości