• Dziś 24°/15°
  • Jutro 25°/14°
  • Pojutrze 24°/14°
  • Jakość powietrza (CAQI): 17 Wspaniałe powietrze! Idealny dzień na wyjście.
Wiadomości

Jak działa odwrócona hipoteka

20 września 2023, 16:02, Artykuł partnera
Umowa o odwróconym kredycie hipotecznym, inaczej nazywana odwróconą hipoteką, pozwala kredytobiorcy na pozyskanie środków finansowych. W zamian ustanawia on zabezpieczenie na nieruchomości na rzecz banku.

Zasady i tryb zawierania oraz obowiązki stron umowy o odwrócony kredyt hipoteczny reguluje ustawa z dnia 23 października 2014 roku o odwróconym kredycie hipotecznym. Zawiera ona szczegółowe postanowienia co do tego, co w takiej umowie powinno być zawarte.

Stronami umowy są bank oraz kredytobiorca. Ustawa wskazuje, kto może zostać kredytobiorcą w umowie odwróconej hipoteki. Może nim być wyłącznie osoba fizyczna, która jest współwłaścicielem albo właścicielem nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu albo prawa użytkowania wieczystego.

Bank przekazuje kredytobiorcy środki finansowe, z których ten może dowolnie korzystać. W zamian ustanawia na rzecz banku zabezpieczenie na nieruchomości. W zależności od postanowień umowy może to być albo hipoteka ustanowiona na nieruchomości albo prawach, a także roszczenie o przeniesienie własności nieruchomości. Każdorazowo informacja o udzielonym zabezpieczeniu będzie możliwa do odnalezienia poprzez wyszukiwarkę ksiąg wieczystych. Po wpisaniu numeru księgi wieczystej i przeglądaniu jej treści, w dziale III będzie widnieć informacja o roszczeniu, a w dziale IV informacja o ustanowionej hipotece i banku, jako wierzycielowi hipotecznemu.

Spłata środków pieniężnych udostępnionych przez bank następuje po śmierci kredytobiorcy. Niezależnie od tego, kredytobiorca może rozwiązać umowę w dowolnym momencie z zachowaniem okresu wypowiedzenia, który wynosi trzydzieści dni.

Inne obowiązki, jakie na kredytobiorcę nakłada ustawa to przykładowo zobowiązanie do przedstawienia, na żądanie banku, dokumentów i informacji niezbędnych do dokonania oceny stanu i historii zobowiązań kredytobiorcy oraz stanu prawnego nieruchomości lub lokalu przed zawarciem umowy. Ocena dotycząca stanu nieruchomości powinna być regularnie odnawiana.

Kredytobiorca jest zobowiązany także do posiadania ubezpieczenia nieruchomości, jeżeli wymaga tego bank, utrzymywania nieruchomość lub lokal w stanie niepogorszonym, poza zwykłym używaniem rzeczy zgodnie z jej przeznaczeniem oraz powinien terminowo uiszczać podatki i obowiązkowe opłaty związane z korzystaniem z nieruchomości.

Dodatkowo możliwe jest wprowadzenie do umowy o odwrócony kredyt hipoteczny postanowienia, na podstawie którego kredytobiorca zobowiąże się do niezbywania własności nieruchomości lub prawa, stanowiących zabezpieczenie odwróconego kredytu hipotecznego, bez zgody banku.

Dziękujemy, że jesteś z nami i przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Bądź na bieżąco! Obserwuj nas w Wiadomościach Google. Więcej informacji z Gorzowa znajdziesz na stronie głównej portalu gorzowianin.com


Podziel się

Komentarze

Imprezy


Pozostałe wiadomości